Adresa :Rr.”Zija Shemsiu”, pn. 60000 Gjilan

Tel :+381 280-390-112

E-mail :info@uni-gjilan.net


Rregulloret
Kerkimi:
Lista e rregulloreve: