Adresa :Rr.”Zija Shemsiu”, pn. 60000 Gjilan

Tel :+381 280-390-112

E-mail :info@uni-gjilan.net


Verifikimi i dokumenteve - Verification of documents - Verifikacija dokumenata
Mesazh informues

Ky modul shërben për verifikimin e vlefshmëris së dokumenteve të lëshuar nga Universiteti "Kadri Zeka". - This module serves to verify the validity of documents issued by the University "Kadri Zeka". - Ovaj modul služi za proveru valjanosti dokumenata izdatih od strane Univerziteta "Kadri Zeka".

Kërko me numër të barkodit për dokumente dhe me numër personal për diplomë.